top of page

Algemene voorwaarden Mimosa Wedding & Events

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Mimi Louise Gijsje Verstappen handelend onder de naam Mimosa Wedding & Events, een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd aan de Hertogstraat 88, 5611PC, Eindhoven. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 87341603.

 2. Opdrachtgever: degene die de opdracht geeft.

 3. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 4. Leverancier: degene die direct of indirect ter uitoefening van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert van een door Mimosa te organiseren evenement.

 5. Artiest: degene die zich tot het geven van een optreden heeft verbonden aan een door Mimosa te organiseren evenement.

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en/of vervolgopdrachten van opdrachtgevers van opdrachtnemer. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

 2. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onder meer door het opvragen van een aanbieding of offerte bij opdrachtnemer, het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer en het geven van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden aan opdrachtnemer.

 

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen en de totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

 1. Offertes en voorstellen van Mimosa zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen vanaf de datum vermeld op de offerte en/of aanbieding. Partijen kunnen hiervan afwijken.

 2. De/het eerste uitgebrachte offerte en/of voorstel is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

 3. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand na ontvangst door opdrachtnemer van een door opdrachtgever getekende offerte en/of voorstel, dan wel door de feitelijke aanvang door opdrachtnemer zonder direct protest van de opdrachtgever.

 4. Indien er tussen opdrachtnemer en opdrachtgever geen overeenkomst tot stand komt, maar opdrachtnemer is na schriftelijk overleg al wel begonnen met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte dan is opdrachtgever gehouden de kosten hiervan volgens het vaste tarief te vergoeden. Onder deze kosten kunnen onder meer worden verstaan: onderzoekskosten, locatie bezichtigingen, gesprekken op locatie of met derden.

 5. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het in de offerte en/of het voorstel gedane aanbod dan is opdrachtnemer daar niet aan gebonden, tenzij opdrachtnemer hiermee schriftelijk instemt.

 6. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 7. In de offertes/voorstellen wordt enkel het uurtarief aangeboden. Andere kosten zoals huur en stylingskosten door Mimosa zijn niet inbegrepen.

 8. De prijzen voor diensten en goederen geleverd door derden zijn niet inbegrepen in de prijzen van opdrachtnemer.

 9. Kosten berekend door leveranciers, artiesten of anderen, komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is pas verplicht de overeenkomst uit te voeren, na ontvangst van de door opdrachtgever ondertekende offerte en/of aanbieding en betaling van de eerste 40% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 8 lid 2.

 2. Opdrachtnemer reserveert in overleg met opdrachtgever een datum waarop opdrachtnemer haar werkzaamheden zal verrichten of verricht dient te hebben. Het wijzigen van de datum kan slechts geschieden in overleg en met goedkeuring van opdrachtnemer.

 3. De reservering van een (gewijzigde) datum betreft steeds een separate overeenkomst tussen partijen en is dus geen onderdeel van de overeenkomst. Nadat opdrachtnemer de reservering van een (gewijzigde) datum aan opdrachtgever heeft bevestigd, hebben partijen volledig uitvoering gegeven aan die overeenkomst en hebben partijen ter zake niets meer van elkaar te vorderen.

 4. Zowel de datum als de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer betreft een inspanningsverbintenis en kunnen geen een resultaatsverbintenis bevatten voor opdrachtnemer.

 5. De uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer geschiedt naar beste kunnen.

 6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Indien opdrachtnemer derden inschakelt, zal dit indien mogelijk geschieden in overleg met opdrachtgever en zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.

 7. De kosten van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen prijs, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

 

Artikel 5: Medewerking van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient op de dag van het evenement zorg te dragen voor een gezonde maaltijd(en) voor opdrachtnemer en de eventueel door haar ingeschakelde derden.

 2. Als de locatie van het evenement op meer dan 1,5 uur rijden van de woning van opdrachtnemer is gelegen, dan zullen opdrachtnemer en opdrachtgever afstemming hebben over overnachtingsmogelijkheden en worden de kosten in overleg in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

 3. Opdrachtgever geeft toestemming aan opdrachtnemer tot het gebruik van het beeldmateriaal - in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan - ten behoeve van het portfolio van opdrachtgever.

 4. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken is dit altijd in overleg met opdrachtnemer, nu dit van belangrijke invloed kan zijn op de mogelijkheden van opdrachtnemer om de opdracht correct uit te voeren.

 

Artikel 6: Wijzigen van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 2. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover inlichten.

 3. Opdrachtnemer reserveert in overleg met opdrachtgever een datum waarop het evenement plaatsvindt.

 4. Op verzoek van opdrachtgever kan de datum worden gewijzigd. Het wijzigen van de datum kan slechts geschieden in overleg en met goedkeuring van opdrachtnemer. Wijziging van de datum behelst het reserveren van een nieuwe/andere datum.

 5. Bij een wijziging van de datum is opdrachtgever gehouden tot vergoeding aan opdrachtnemer van alle kosten die voortvloeien uit of verband houden met de wijziging van de datum. De opdrachtnemer zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie en conform het geldende uurtarief in rekening brengen bij de opdrachtgever.

 

Artikel 7: Beëindiging en annulering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van opdrachtnemer kan schaden.

 2. Opdrachtnemer is in verband met de beëindiging van de overeenkomst niet gehouden tot enige vergoeding van schade of compensatie van kosten.

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert dan wel beëindigd dan dient dit schriftelijk te geschieden en is opdrachtgever één van de volgende betalingen/bedragen verschuldigd aan opdrachtnemer vermeerderd met eventueel gemaakte derden kosten en een schadeloosstelling van 15% van het geoffreerde bedrag:

  • Annulering of uitstel voor 180 dagen van de productiedatum: 25%

  • Annulering of uitstel tussen 180 en 120 dagen van de productiedatum: 50%

  • Annulering of uitstel tussen 120 en 30 dagen van de productiedatum: 75%

  • Annulering of uitstel na minder dan 30 dagen van de productiedatum: 100% exclusief de schadeloosstelling.

 5. Indien opdrachtgever ten tijde van de annulering reeds meer aan opdrachtnemer heeft voldaan dan hetgeen opdrachtgever op grond van het voorgaande artikellid aan opdrachtnemer verschuldigd is, zal opdrachtnemer het meerdere binnen 14 dagen na annulering op een door opdrachtgever op te geven rekeningnummer terugstorten.

 6. Indien opdrachtgever ten tijde van de annulering reeds meer aan opdrachtnemer heeft voldaan dan hetgeen opdrachtgever op grond van het voorgaande artikellid aan opdrachtnemer verschuldigd is, zal opdrachtnemer het meerdere binnen 14 dagen na annulering op een door opdrachtgever op te geven rekeningnummer terugstorten.

 

Artikel 8: Honorarium

 1. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer een uurtarief zijn overeengekomen is opdrachtnemer het honorarium, de eventuele voorschotten en derden kosten verschuldigd.

 2. De door opdrachtnemer gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst binnen Nederland worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van €0,21 per gereden kilometer.

 3. Bij reistijden langer dan 1 uur, waaronder ook begrepen wordt vertraging door file, weers- en overige omstandigheden, wordt naast de reiskosten ook het uurtarief in rekening gebracht.

 4. Zolang de opdracht niet is voltooid, is opdrachtnemer gerechtigd tussentijds te factureren.

 5. Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot te declareren alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.

 6. Opdrachtgever zal facturen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en een vertragingsrente van 1% verschuldigd is, waarbij een gedeelte van een maand voor één hele maand gerekend wordt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de factuur komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden aan de opdrachtgever in rekening met een minimumtarief van 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van €250,-.

 

Artikel 9: Prijs en betaling

 1. Een prijs wordt vooraf overeengekomen en opgenomen in de overeenkomst. Prijzen zijn exclusief derden kosten.

 2. Bij het tot stand komen van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 40% van de prijs, 40% halverwege de planning van het evenement en 20% van de prijs de week voor het evenement.

 3. De dienst ceremoniemeester wordt in twee delen gefactureerd. Bij het tot stand komen van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 40% van de prijs en 60% van de prijs de week voor de bruiloft.

 4. Deze bedragen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

 5. Partijen kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds goedvinden afwijken van hetgeen in dit artikel is bepaald.

 6. Niet in de overeenkomst inbegrepen kosten worden in overleg met opdrachtgever gemaakt. Opdrachtgever ontvangt voor deze kosten een separate factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum volledig voldaan te zijn.

 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtnemer is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

 8. Een week na het evenement ontvangt de opdrachtgever indien nodig een extra factuur op basis van nacalculatie voor nog niet eerder gefactureerde kosten ontstaan door meerwerk.

 

Artikel 10: Opschorting

 1. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de opdrachtgever dan waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft.

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

 3. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of als gevolg van door opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden, behoudens en voor zover opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

 3. Indien geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de prijs van de te verrichten werkzaamheden. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

 4. De overeenkomst, de inhoud daarvan en de uitvoering daarvan zijn gebaseerd op informatie aangeleverd door opdrachtgever. Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de aan haar verstrekte informatie en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie.

 5. Een aanspraak op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend wordt met de schade waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

 6. In geval van overmacht is opdrachtnemer niet aansprakelijk en kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.

 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

 

Artikel 12: Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 2. Naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder ook verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten in staat is haar verplichtingen na te komen.

 3. Onder overmacht worden mede, en dus niet uitsluitend, verstaan:

  • mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;

  • een dag of dagen van nationale rouw;

  • contingentering- of andere overheidsmaatregelen;

  • overheidsbesluiten;

  • werkstaking;

  • natuurrampen;

  • ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer;

  • sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;

  • epidemieën of pandemieën

 4. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van deze overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan opdrachtnemer bekend is gemaakt, noch bekend kan zijn. In dat geval wordt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.

 5. In geval van overmacht zal opdrachtnemer zich naar redelijkheid inspannen om de opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

 6. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Deze opschorting kan er dan niet toe kan leiden dat opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. Indien deze periode langer duurt dan vier maanden dan zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij. Opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van hetgeen hij tot dat moment reeds verschuldigd is geworden aan opdrachtnemer op te schorten. Indien de overeenkomst gedeeltelijk is uitgevoerd is opdrachtnemer gerechtigd het reeds nagekomen deel te facturen en opdrachtgever is verplicht de factuur te voldoen.

 

Artikel 13: Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, goederen, advies, werkwijzen, contracten en ontwerpen voor en tijdens het evenement berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan het materiaal en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

 2. Indien stylingsmaterialen, ter beschikking gesteld door opdrachtnemer, niet volledig of beschadigd worden geretourneerd dient opdrachtgever de nieuwwaarde te vergoeden aan opdrachtnemer.

 3. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming tot het gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van haar portfolio als bedoeld in artikel 5.3.

 

Artikel 14: Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ze in het kader van deze overeenkomst van elkaar of van een derde bron hebben verkregen. Informatie wordt geacht vertrouwelijk te zijn als dit door een van de partijen of een derde wordt gemeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 15: Klachten

 1. Opdrachtgever dient binnen 7 na ontdekking maar uiterlijk binnen 28 dagen nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken ter zake de werkzaamheden van opdrachtnemer schriftelijk bij opdrachtnemer te hebben geklaagd.

 2. Opdrachtgever dient klachten over facturen, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer te hebben ingediend.

 3. Opdrachtgever dient zijn klacht(en) en alle daaraan ten grondslag liggende omstandigheden volledig en duidelijk te omschrijven.

 4. Opdrachtnemer zal tijdig ingediende klachten in behandeling nemen en met opdrachtgever in overleg treden om tot een minnelijke oplossing te komen.

 5. Klachten als bedoeld in dit artikel schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 

Artikel 16: Slotbepalingen

 1. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

 2. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien opdrachtnemer van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 3. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.

 4. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Eindhoven is bevoegd in eerste instantie van een geschil kennis te nemen.

december 2023

bottom of page